Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht die tussen Opdrachtgever en Inge-regeld wordt gesloten.
 2. Een aanbod van Inge-regeld is vrijblijvend en één maand geldig.
 3. Afwijkende voorwaarden en eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door Inge-regeld zijn aanvaard en dan alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
 4. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Inge-regeld komt tot stand op het moment dat het aanbod van Inge-regeld wordt aanvaard dan wel dat de werkzaamheden van Inge-regeld
 5. De overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 6. De werkzaamheden worden door Inge-regeld verricht op basis van een overeenkomst van opdracht en uitdrukkelijk niet vanuit een (fictieve) arbeidsverhouding met Opdrachtgever. Opdrachtgever zal over de verschuldigde bedragen dan ook geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
 7. Beide partijen kunnen langs elektronische weg met elkaar communiceren. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals verlies van bestanden of gegevens, vertraging, manipulatie en virussen. Inge-regeld is niet aansprakelijk voor de schade die eventueel hieruit voortvloeit.

 Artikel 2: De uitvoering van de werkzaamheden

 1. Inge-regeld accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
 2. Inge-regeld gaat met deze overeenkomst een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden op het gebied van operationele en management ondersteunende activiteiten in te zetten.
 3. Inge-regeld deelt werkzaamheden zelfstandig in, voert deze zelfstandig uit en verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht.
 4. Opdrachtgever kan wel instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, echter niet over de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden van Inge-regeld dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk is overeengekomen.
 5. Als dat voor het gewenste resultaat van de opdracht nodig is, vindt overleg en afstemming plaats tussen Opdrachtgever en Inge-regeld en/of eventuele derden in geval van samenwerking met anderen.
 6. Voor het overige zal Inge-regeld bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever, mits redelijk en bevorderlijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Inge-regeld verricht de werkzaamheden vanuit de eigen locatie van Inge-regeld, en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachtgever is verplicht om Inge-regeld op digitale wijze alle relevante gegevens en informatie over diens bedrijf en diens activiteiten en alle overige relevante informatie te verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen opdracht. Opdrachtgever staat jegens Inge-regeld in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking van alle voor de werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden.
 8. Indien Inge-regeld voor specifieke werkzaamheden naar een locatie moet reizen, dient dit door Opdrachtgever vooraf schriftelijk te worden overeengekomen. Inge-regeld is in dat geval gerechtigd haar reiskosten aan Opdrachtgever door te belasten tegen een tarief van € 0,19 per kilometer (€ 0,21 per kilometer vanaf 01-01-2023). Reistijd zal separaat worden gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief (excl. btw).

Artikel 3: Duur van de overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals overeengekomen in de Overeenkomst, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, mits Inge-regeld dit schriftelijk en met redenen omkleed bij Opdrachtgever heeft aangegeven. Dit geeft Opdrachtgever nooit het recht de overeenkomst te beëindigen of de betaling van de facturen op te schorten of achterwege te laten.
 3. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Inge-regeld ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst door tussentijdse opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, mits anders schriftelijk tussen partijen afgesproken.

Artikel 4 Nakoming en vervanging

 1. Binnen de in deze overeenkomst gestelde grenzen is Inge-regeld vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.
 2. Het staat Inge-regeld vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. Inge-regeld zal Opdrachtgever daarover op voorhand informeren. Inge-regeld blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 3. In geval van overmacht, waaronder mede begrepen, ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Inge-regeld, computerstoring of – uitval, internetstoring of –uitval, is Inge-regeld gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Inge-regeld zal een geval van overmacht direct melden bij Opdrachtgever. Indien de overmacht langer voortduurt dan 10 werkdagen, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

Artikel 5 Vergoeding, facturering en betaling

 1. Opdrachtgever neemt diensten af zoals omschreven in de offerte. Op grond hiervan zal Inge-regeld per maand de werkzaamheden verrichten tegen een vast afgesproken uurtarief (excl. btw en andere heffingen).
 2. Inge-regeld zendt voor de te verrichte werkzaamheden achteraf aan de Opdrachtgever een factuur. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
 3. De factuur wordt voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is Inge-regeld gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
 4. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van een der partijen. Partijen hebben daarnaast het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Aan beide partijen komt de eveneens bevoegdheid tot ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 5. Inge-regeld zal na afloop van de maand Opdrachtgever voorzien van een specificatie van de gewerkte uren en verrichtte werkzaamheden.
 6. Opdrachtgever kan, mits in overleg en met overeenstemming van Inge-regeld, te allen tijden aanvullende werkzaamheden, ten opzichte van de overeengekomen werkzaamheden in het kader van deze opdracht, door Inge-regeld laten verrichten. Inge-regeld zal deze werkzaamheden verrichten tegen het overeengekomen uurtarief (excl. btw en andere heffingen).
 7. Eventueel bezwaar tegen de factuur van Inge-regeld dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan Inge-regeld gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen.
 8. Inge-regeld is gerechtigd om eens per jaar haar tarieven aan te passen. Inge-regeld zal Opdrachtgever daarover schriftelijk 1 maand voorafgaande aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging informeren. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, is zij gerechtigd om de overeenkomst, in afwijking van lid 3 van artikel 5, op te zeggen, tegen de datum dat de gewijzigde tarieven van kracht zijn.

Artikel 6 Belastingen en premies volksverzekeringen

 1. Onderhavige overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn zoals omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever zal dan ook over de in het kader van de overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
 2. Mocht Opdrachtgever op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of premies volksverzekeringen in verband met onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart Inge-regeld de Opdrachtgever voor eventuele aanspraken ter zake, tenzij het ontstaan van deze aanspraken (mede) het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever zelf.
 3. Indien de situatie als bedoeld in lid 2 zich voordoet, is Inge-regeld gerechtigd op het oordeel van de Belastingdienst omtrent de vermeende inhoudings- en afdrachtsplicht beroep aan te tekenen. Opdrachtgever zal aan een dergelijke rechtsvordering zoveel mogelijk zijn medewerking verlenen en onthoudt zich in ieder geval van al hetgeen de positie van Inge-regeld in deze zou kunnen schaden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Alle werkzaamheden die Inge-regeld uitvoert, gericht aan derden, worden onder verantwoordelijkheid en uit naam van Opdrachtgever verricht. Indien als gevolg van deze werkzaamheden een overeenkomst wordt gesloten, wordt deze overeenkomst gesloten tussen deze derde en Opdrachtgever. Inge-regeld is geen partij bij deze overeenkomst en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor deze overeenkomst.
 2. Indien de uitvoering van een opdracht (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) door Inge-regeld leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Inge-regeld wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering is iedere aansprakelijkheid van Inge-regeld beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Inge-regeld aan Opdrachtgever totaal in rekening gebrachte (en door Opdrachtgever zijn voldane) bedragen in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan het schadevoorval ter zake van de werkzaamheden waarop de vermeende schade betrekking heeft.
 3. Inge-regeld is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Inge-regeld voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 4. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere Opdrachtgevers. Alsdan betaalt Inge-regeld aan alle Opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaande artikelen geldende schadevergoeding. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Inge-regeld geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Inge-regeld ter zake van alle aanspraken van derden die uit of verband houden met de voor Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) werkzaamheden en het gebruik van door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Inge-regeld. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die de Inge-regeld in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Artikel 8 Geheimhouding, datalekken en AVG

 1. Elk van de Partijen en eventuele door Inge-regeld in het kader van deze overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst (alsmede de werkzaamheden welke uit deze overeenkomst voortvloeien) ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 2. Elk van de Partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
 3. Inge-regeld verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met Opdrachtgever is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking vindt plaats volgens instructie van Opdrachtgever en in lijn met het privacyreglement. Indien een instructie, naar de mening van Inge-regeld, een inbreuk maakt op de AVG stellen zij Opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis.
 4. De verwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Inge-regeld heeft in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor opdrachtgever verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 5. Indien door Inge-regeld gebruik zal worden gemaakt van andere (sub)verwerkers, bijvoorbeeld als deze (sub)verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken, zal Inge-regeld de verplichtingen uit deze Overeenkomst aan deze(sub)verwerker opleggen en hem of haar en volledig instrueren over de omgang met de persoonsgegevens en de van Opdrachtgever verkregen instructies. De verwerking vindt in dit geval eveneens plaats onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 6. Voor zover mogelijk verleent Inge-regeld bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van Opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens). Inge-regeld zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan Opdrachtgever doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen.
 7. Inge-regeld neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.
 8. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart Inge-regeld voor alle aanspraken in geval van een overtreding van Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van Inge-regeld.
 9. Na afloop van de Overeenkomst draagt Inge-regeld binnen 4 weken, naar gelang de keuze van Opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan Opdrachtgever of het wissen van alle Persoonsgegevens. Inge-regeld verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.
 10. Indien er sprake is van een Datalek stelt Inge-regeld, Opdrachtgever, uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording op de hoogte en voorziet Opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om – indien nodig – een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Inge-regeld wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.

Artikel 9 Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Inge-regeld worden voorgelegd.